Organizing Committee

Workshop Co-Chairs

Yongmei Liu, Central South University, ymliu@mail.csu.edu.cn | liuyongmeicn@163.com

Bo Sophia Xiao, University of Hawaii at Manoa, boxiao@hawaii.edu

Nina (Ni) Huang, University of Miami, nhuang@miami.edu